Tao muốn sống mà sao không yên!!!

©Tao muốn sống mà sao không yên!!!